Beatha agus iompachadh Dhughaill Bochannain, a dh'eug ann an Ranach sa'bhliadhna 1768 : maille r'a laoidhean spioradail = The life and conversion of Dugald Buchanan, who died at Rannach in 1768 : to which is annexed his spiritual hymns /

Buchanan, Dugald.

Beatha agus iompachadh Dhughaill Bochannain, a dh'eug ann an Ranach sa'bhliadhna 1768 : maille r'a laoidhean spioradail = The life and conversion of Dugald Buchanan, who died at Rannach in 1768 : to which is annexed his spiritual hymns / Life and conversion of Dugald Buchanan, who died at Rannach in 1768 : to which is annexed his spiritual hymns written by himself. - Edinburgh : Maclachlan and Stewart, 1889. - Various pagings ; 15cm.

(hbk)

DA814